Оповестяване на Решение № ПК-22-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на директора на РИОСВ-Пазарджик, с характер „да не се извършва екологична оценка“ на проект за Подробен устройствен план -план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 00571.5.2, 00571.5.3, 00571.5.4, 00571.5.5 и 00571.5.6, м. Сакарджа по КККР на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Решение № ПК-22-ЕО-2022

Оповестяване на Решение № ПК-16-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта за извършване на екологична оценка на Проект на „Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване на поземлени имоти с номера 00571.1.17 и 00571.1.18 и обособяване на УПИ IV-1.23, за производство на ел. енергия от ВЕИ, м. Сакарджа, в землището на с. Априлци, общ. Пазарджик.

Решение № ПК-16-ЕО/2022 г.

Уведомяваме Ви, че Риал Стейтс ЕООД има следното инвестиционно намерение: Изместване на съоръжение СрН, захранващо ТП „Свиком“, зем. с.Сбор, общ. Пазарджик – кабелиране на ЕП „Солсбор“ в участъка между ЖР стълб №16 и ТП “Свиком“.

Уведомяваме Ви, че Риал Стейтс ЕООД има следното инвестиционно предложение: разширение на ОРУ 110kV и КРУ 33kV, находящи се в подстанция Априлци 33/110kV в имот с идентификатор 65468.115.27, местност Сакарджа, землището на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Солар Грийн Енерджи е компания занимаваща се с производство на електроенергия от ВЕИ с насоченост към развитие на нови екологични проекти в България и Югоизточна Европа.

Вярваме, че преходът към чиста енергия е задължителен, ако искаме да живеем в балансиран свят. Активно участваме в енергийния преход, който е ключов стълб за устойчиво бъдеще.

За нас

Солар Грийн Енерджи е инвестиционна компания, занимаваща се с производство на електроенергия от ВЕИ. Усилията на компанията са насочени към изграждането и управлението на иновативни технологии за производство и съхранение на електрическа енергия. В процеса на работа залагаме на висок професионализъм и стандарт на качество при изпълнение на проектите.

Активите на дружеството се състоят от SPV дружества, собственици на фотоволтаични електроцентрали, които произвеждат чиста електроенергия, която чрез националната електрическа мрежа достига до потребителите.

Полагаме усилия да превърнем климатичните и екологични предизвикателства във възможност за развитие.

Нашите цели

300

капацитет
в MW
0%

450,000

годишно
производство
в MWh
0%

180,000

домакинства средно годишно
потребление
0%

165,000

тона спестени въглеродни
емисии
0%

9,750,000

еквивалент на залесени дървета
0%

Екип

Нашият екип от специалисти с висока квалификация и богат професионален опит в енергийния сектор гарантира качеството на проектите и услугите, които разработваме и има за цел:

 • Опазване на околната среда – в основата на 90% от проектите
 • Развитие с акцент чиста енергия
 • Използване на най-новите технологии в енергийния сектор

Стратегия

Имаме експертизата, свободата и гъвкавостта да въвеждаме иновации и да прилагаме новите ефективни технологии в нашите проекти.

Инвестираме в проекти и инициативи, които допринасят за устойчива енергия, както в областта на чистата енергия, така и в нейното съхранение.

 • Слънчева енергия
 • Вятърна енергия
 • Съхранение на енергия
 • Енергия от отпадъци
 • Водородът като енергиен източник

Нови проекти и Преход към устойчива енергия

Солар Грийн Енерджи е една от водещите компании в реализирането на енергийната промяна в България. Гледайки напред в бъдещето, ние развиваме и разработваме нови проекти за ВЕИ централи, които добавят отпечатък в енергийния преход към зелена икономика и устойчив свят.

През 2021 г. Солар Грийн Енерджи започна изграждането на един от най-големите фотоволтаични паркове, не само в България, но и в Европа с инсталирана мощност 150 MW – Априлци . Към момента са изградени и пуснати в експлоатация присъединителните съоръжения за проекта, както и 57MW генериращи мощности. До средата на 2022г. планираме да въведем в експлоатация още 51 MW, а до края на годината да бъде завършен целият проект .

Главен изпълнител на дейностите по проектиране, доставка и строителство на фотоволтаичен парк „Априлци“ е Инерком ЕООД – компания с дългогодишен опит в реализирането на проекти за изграждане, поддържане и реконструкция на енергийни съоръжения.

В проект „Априлци“ се използват най-нов клас HJT соларни панели, производство на китайската фирма Anhui Huasun Energy Co., Ltd, водеща компания в индустрията за производство на HJT соларни продукти.

Устойчивост

Вярваме, че следването на политики и насоки, целящи устойчив свят и добри корпоративни практики, помага на нашия бизнес и е неразделна част от това кои сме ние.

Солар Грийн Енерджи приема своята отговорност към околната среда и обществото. Ние сме ангажирани да управляваме бизнеса си по екологичен и социално отговорен начин, за да защитим природните ресурси.

Нашата екологична и социална политика определя стремежите и целите ни, свързани с опазването на околната среда, общите принципи, уреждащи нашата дейност за устойчивост и механизмите, необходими за анализ на риска на околната среда при решения, свързани с нашия бизнес и дейности.

Ангажиментът на Солар Грийн Енерджи да инвестира в устойчива енергия ще допринесе за намаляване на глобалните емисии на парникови газове и забавяне на изменението на климата, което ще доведе до по-безопасна и здравословна среда, както в общините, в които работим, така и за по-широката глобална общност.

Ние, сме активно ангажирани с етичен и отговорен подход за правене на бизнес.

Нашите принципи се основават на:

 • Уважение към идентичността на общините, в които работим, като същевременно насърчаваме икономическото и социалното развитие на тези общини;
 • Производство на чиста енергия, достъпна за всички, намаляване на емисиите на CO2 и борба с изменението на климата;
 • Опазване и поддържане на околната среда;
 • Отворена комуникация;
 • Насърчаване на здравословни и безопасни условия на труд за нашите служители;
 • Принос към социалното благополучие чрез корпоративни социални проекти.

Политики

* Глобален договор на ООН

* Принципи на ООН за отговорни инвестиции

* Социални и управленски политики по отношение на околната среда (ESG)

Нашите партньори

Заедно за чист и устойчив свят

гр. София, п.к. 1618
ул.Околовръстен път № 3, ет. 7, офис. 73А
Телефон: +359 88 914 8888
E-mail: office@sgrup.bg